شعر

مثل پرنده ای در مشت

گرم چنان میزنی که قلبی در سینه

آی ای زندگی

می ترسم چشم بگذارم

پریده باشی .

فصل چیدن باران/ مجموعه شعر / میخوش ولی زاده / انتشارات شروع / زمستان 86

میخوش ولی زاده شنبه ۱۳ آبان ۱۳٩۱ نظر ()