شعر

 

مجموعه شعر " این حرف ها گفتن ندارد!" از میخوش ولی زاده منتشر شد، انتشارات شانی ،تهران بهار 94

میخوش ولی زاده چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۳ نظر ()